Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Regulamin

Regulamin internetowej platformy sprzedażowej B2B www.ekomsa.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży towarów z kategorii elektroniki użytkowej, tj. GSM, telefonia stacjonarna, AGD, RTV, IT, FOTO, CB, sprzęt optyczny, za pośrednictwem internetowej platformy sprzedażowej B2B www.ekomsa.pl

2. Przedsiębiorcą prowadzącym internetową platformę sprzedażową B2B www.ekomsa.pl jest KOMSA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 61, (50-541 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000003572, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 897-10-93-468, numer statystyczny REGON 930811320.

II. Definicje

Wszelkie wyrazy bez względu na to czy zostały napisane wielką czy małą literą, zdefiniowane poniżej należy rozumieć w następujący sposób:

“Regulamin” - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu.

“Administrator” lub „KOMSA” – właściciel e-sklepu - KOMSA Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 61, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000003572

“Sklep” - internetowa platforma sprzedażowa B2B wraz ze wszystkimi jego elementami, zarządzany przez Administratora.

„Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, do której stosuje się przepisy o osobach prawnych, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

“Użytkownik” - osoba fizyczna, która korzysta ze Sklepu, przegląda jego zawartość.

„Kontrahent” – Przedsiębiorca, który zarejestrował się w Sklepie i uzyskał indywidualny kod login oraz hasło. Kontrahentem może być tylko przedsiębiorca, zarejestrowany w Polsce.

„Pracownik podstawowy” – pracownik Kontrahenta, odpowiedzialny za udostępnianie indywidualnego kodu login oraz hasła innym pracownikom Kontrahenta.

„Zamówienie” – oferta zakupu produktów prezentowanych w Sklepie, złożona drogą internetową poprzez formularz dostępny na stronie Sklepu.

III. Ogólne zasady korzystania ze Sklepu

1. Do korzystania ze Sklepu niezbedny jest dostep do Internetu oraz przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie:

a) Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE 8,

b) Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 4.0,

c) Google Chrome w wersji nie starszej niż 27,

d) Opera w wersji nie starszej niż 12.11.

2. W celu dokonywania zakupów w Sklepie należy dokonać rejestracji w serwisie. W tym celu należy pobrać odpowiednie dokumenty dostępne na stronie www.ekomsa.pl, w tym formularz rejestracyjny.

3. Kontrahenci już zarejestrowani w bazie Przedsiębiorców współpracujących z Komsa zobowiązani są pobrać formularz ze strony www.ekomsa.pl i odesłać uzupełniony formularz (czytelny skan dokumentu) drogą elektroniczną na adres: rejestracja@ekomsa.pl

4. Przedsiębiorcy dotychczas nie zarejestrowani w bazie Komsa zobowiązani są do nadesłania drogą mailową, na adres: rejestracja@ekomsa.pl następujących dokumentów:

  • formularz rejestracyjny w Komsa (czytelny skan dokumentu);
  • formularz dostępu do eKomsa (czytelny skan dokumentu);
  • potwierdzoną przez urząd skarbowy deklarację VAT-7 lub VAT-7K złożoną za ostatni okres rozliczeniowy (czytelny skan dokumentu).

Jeśli podmiot gospodarczy nie został wpisany do bazy elektronicznego systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub bazy elektronicznego systemu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Komsa odmawia rejestracji Przedsiębiorcy w bazie Przedsiębiorców Komsa do czasu zamieszczania danych Przedsiębiorcy w bazie systemu CEIDG oraz GUS.

5. Wszelkie dokumenty powinna podpisać osoba upoważniona do reprezentowania Kontrahenta oraz powinny zostać opatrzone pieczęcią firmową.

7. W przypadku braku w formularzu koniecznych danych, Użytkownik zostanie poproszony o ich uzupełnienie.

8. Po weryfikacji dokumentów przez Komsa, Użytkownikowi zostanie przekazany na adres mailowy indywidualny kod, login i hasło oraz nastąpi aktywacja konta.

9. Komsa zastrzega sobie prawo do odmowy aktywowania konta Użytkownika bez podania przyczyny.

10. Każdy z Kontrahentów jest uprawniony do dokonywania Zamówień jedynie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i zobowiązuje się nie udostępniać loginu i hasła innym podmiotom nieuprawnionym. W przypadku udostępnienia loginu i hasło podmiotom nieuprawnionym i wystąpienia z tego powodu po stronie Komsa szkody, Kontrahent będzie zobowiązany do jej naprawienia w całości.

11. Kontrahent podaje dane Pracownika podstawowego, któremu przydzielone zostanie własne konto wraz z hasłem dostępu. Dalsze tworzenie kont wewnątrz firmy Kontrahenta leży po stronie Kontrahenta. Pracownik podstawowy będzie miał możliwość wydzielania kolejnych kont podległym sobie pracownikom.

12. Kontrahent ponosi w całości odpowiedzialność za działania swoich pracowników oraz innych osób, którym udostępni hasło i login. Kontrahent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Komsa na piśmie o zmianie Pracownika podstawowego lub o ograniczeniu jego upoważnienia do działania w imieniu i na rzecz Kontrahenta. Zmiana Pracownika podstawowego jest skuteczna względem Komsa od następnego dnia roboczego po zgłoszeniu zmiany.

13. Z zastrzeżeniem pkt. 14, każdy z Kontrahentów jest uprawniony do złożenia wniosku o udzielenie limitu kredytu kupieckiego po skutecznej rejestracji oraz, w szczególnych przypadkach, po zrealizowaniu co najmniej trzech Zamówień (transakcje gotówkowe lub przedpłaty), każda o wartości co najmniej 200 zł brutto w okresie ostatnich 12 miesięcy.

14. Kontrahent, który nie przekazał Komsa potwierdzonej przez urząd skarbowy deklaracji VAT-7 lub VAT-7K złożonej za ostatni okres rozliczeniowy (czytelny skan dokumentu) nie ma prawa do ubiegania się o udzielenie limitu kredytu kupieckiego, o którym mowa w pkt. 13.

15. Kwota przyznanego kredytu kupieckiego uzależniona jest od możliwości ubezpieczenia należności Kontrahenta przez ubezpieczyciela Komsa. Decyzje o przyznaniu kwoty limitu kredytowego oraz terminu płatności potwierdza dział controlingu Komsa. W celu uzyskania informacji o prawie do korzystania z kredytu kupieckiego należy skontaktować się ze swoim opiekunem handlowym.

16. Komsa zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia limitu kredytowego oraz do jednostronnej zmiany jego wysokości bez podania przyczyny.

17. Komsa zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Kontrahenta, który nie przestrzega Regulaminu lub Ogólnych Warunków Umów (OWU) dostępnych na stronie internetowej www.ekomsa.pl.

18. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 17 powyżej, Kontrahent zostanie poinformowany przez Administratora o groźbie zablokowania konta i o terminie do podjęcia działań umożliwiających uniknięcie blokady. Po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu konto zostanie zablokowane.

19. Kontrahent może odzyskać dostęp do konta, jeśli zacznie ponownie przestrzegać postanowień Regulaminu i Ogólnych Warunków Umów (OWU) i zwróci się do Administratora z wnioskiem o przywrócenie dostępu.

Decyzja o przywróceniu dostępu należy wyłącznie do Administratora, niezależnie od spełnienia przez Kontrahenta ww. warunków.

IV. Towary i ceny

1. Witryna Sklepu przedstawia podstawową listę produktów wraz z precyzującymi je atrybutami. Lista produktów nie uwzględnia towarów oraz rozwiązań, które są przygotowywane na podstawie indywidualnych wymagań Kontrahenta.

2. Podane ceny towarów są cenami netto. Ceny uwzględniają indywidualne rabaty Kontrahenta. Indywidualne rabaty uwzględniane są każdorazowo przy realizacji Zamówienia.

4. Oferowane do sprzedaży produkty oraz ich ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

5. Komsa zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępności towarów, wycofania poszczególnych produktów z oferty bez podawania przyczyn, zmiany parametrów technicznych zamieszczonych produktów oraz przyporządkowania towarów do odpowiednich grup.

6. Komsa nie ponosi odpowiedzialności za brak produktów w ofercie, za przestoje w możliwości dokonywania Zamówień, jak również za zmiany cen produktów.

V. Zamówienia

1. Zamówienia mogą składać wyłącznie zarejestrowani Kontrahenci.

2. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość oraz treść przesłanego Zamówienia.

3. Zamówienia mogą być przyjmowane przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

4. Kontrahent składa Zamówienie poprzez elektroniczne wysłanie do Komsa zestawienia wybranych produktów, po wypełnieniu formularza Zamówień dostępnego na stronie Sklepu.

5. Kontrahent wskazuje w formularzu Zamówienia adres dostawy zamówionych produktów. KOMSA nie weryfikuje poprawności wskazanego adresu. Wszelkie koszty związane z podaniem nieprawidłowego adresu dostawy bądź nieodebraniem przesyłki pod wskazanym adresem ponosi wyłącznie Kontrahent.

6. Po złożeniu Zamówienia Kontrahent otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia, a następnie potwierdzenie przyjęcia lub odrzucenia Zamówienia, na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym. Otrzymane przez Komsa Zamówienie jest wiążące dla Kontrahenta i zostaje przekazane do realizacji.

7. Zamówienia potwierdzone do realizacji do godziny 15.00 są realizowane tego samego dnia, potwierdzone po godzinie 15 – mogą być realizowane w następnym dniu roboczym.

8. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia Zamówienia w ciągu 48 h, Zamówienie uważa się za odrzucone, o czym Kontrahent zostanie niezwłocznie poinformowany.

9. W przypadku płatności w formie przedpłaty Zamówienie będzie zrealizowane po zarejestrowaniu przez Komsa zapłaty za całość Zamówienia.

10. Komsa zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności po stronie Komsa, co może nastąpić w szczególności w przypadku wystąpienia przeterminowanych zobowiązań Kontrahenta, przekroczonej kwoty limitu kredytu lub braku limitu kredytu. Kontrahent zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Zamówienia.

VI. Odwrotne obciążenie VAT (obowiązuje od 28.07.2015 r.)

1. Jeżeli łączna wartość produktów wymienionych w poz. 28a-28c  załącznika nr 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą VAT tj.: komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy, telefony komórkowe, w tym smartfony, konsole do gier wideo (stosowane z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów, w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te produkty przekracza kwotę 20 000 zł netto, do ich nabycia nie stosuje się Regulaminu. Ich nabycie może nastąpić pomiędzy Komsa, a Kontrahentem na odrębnie, pisemnie ustalonych przez strony zasadach, w szczególności z uwzględnieniem przewidzianej Ustawą VAT zasady odwrotnego obciążenia VAT, o ile ma zastosowanie wobec Kontrahenta zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Za jednolitą gospodarczo transakcję w rozumieniu Ustawy VAT uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw produktów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych Zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy. Za jednolitą gospodarczo transakcję, uznaje się również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie produktami wymienionymi w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT.

3. Kontrahent po złożeniu Zamówienia, w przypadku jeśli dotyczą one produktów wymienionych w poz. 28a-28c  załącznika nr 11 do Ustawy VAT w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, których wartość przekracza kwotę 20 000 zł netto nie otrzymuje odpowiednio wiadomości e-mail, o których mowa w V.6. Umowa sprzedaży nie jest zawierana.  Po złożeniu Zamówienia z Kontrahentem skontaktuje się pracownik Komsa w celu ustalenia warunków realizacji Zamówienia, w tym czy Zamówienie Kontrahenta podlega zasadzie odwrotnego obciążenia VAT. Zapłata należności z tytułu sprzedaży produktów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT  w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, których wartość przekracza kwotę 20 000 zł netto nastąpić może wyłącznie z rachunku płatniczego Kontrahenta, który umożliwia Komsa identyfikację składającego zlecenie płatnicze.

4. W przypadkach umów sprzedaży, w ramach których występuje jedna lub więcej dostaw produktów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych Zamówień, Kontrahent zobowiązany jest do przyjęcia i podpisania wystawionych przez Komsa odpowiednich dokumentów księgowych w celu dopełnienia zobowiązań, przewidzianych procedurą odwrotne obciążenie VAT, o których mowa w Ustawie VAT.

5. W przypadku, gdy Kontrahent  składając Zamówienie w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, w rozumieniu Ustawy VAT, której wartość przekracza kwotę 20 000 zł netto, zapłaci cenę produktu wymienionego w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT, korzystając z udostępnionych w Sklepie form płatności, uiszczona kwota zostanie rozliczona na poczet transakcji podlegającej zasadzie odwrotnego obciążenia VAT, realizowanej na warunkach uzgodnionych z pracownikiem Komsa, a ewentualna nadwyżka zostanie zwrócona Kontrahentowi na rachunek bankowy wskazany przez Kontrahenta pracownikowi Komsa. W przypadku gdy Kontrahent nie zdecyduje się na zrealizowanie transakcji na warunkach określonych przez pracownika Komsa, zostanie mu zwrócona cała kwota zapłacona Komsaw trakcie składania Zamówienia.

VII. Dostawa i odbiór

1. Dostawa jest realizowana na adres wskazany w formularzu Zamówienia.

2. Dostawy mogą być realizowane przez firmy kurierskie wybrane przez Komsa w godzinach od 8 do 18. Kontrahent jest zobowiązany do zapewnienia obecności osoby upoważnionej do odbioru dostawy w podanych godzinach.

3. Koszty dostawy ponosi Kontrahent.

4. Koszt dostawy obejmują:

a) dla Kontrahentów nie uczestniczących w Programie partnerskim aetka:

- przy wartości Zamówienia powyżej 2.000,00 zł netto - 5,00 zł netto za paczkę,

- przy wartości Zamówienie poniżej 2.000,00 zł netto- 14,00 zł netto za paczkę.

b) dla Kontrahentów uczestniczących w Programie partnerskim aetka:

- przy wartości Zamówienia powyżej 2.000,00 zł netto- 2,50 zł netto za paczkę,

­­- przy wartości Zamówienia poniżej 2.000,00 zł netto– 7,00zł netto za paczkę.

5. Koszt przesyłki jest wyodrębniony w osobnej pozycji na fakturze VAT.

6. Kontrahent zobowiązany jest do odbioru towaru oraz do dokonania zapłaty za towar kurierowi w przypadku wyboru opcji płatności „za pobraniem”.

7. Potwierdzeniem odbioru towaru jest podpis upoważnionego przez Kontrahenta pracownika, na fakturze VAT lub dokumencie WZ, lub dowód dostarczenia towaru przez Komsa przewoźnikowi.

8. Kontrahent przeprowadza kontrolę zgodności dostarczonego towaru z dokumentem WZ Komsa oraz dokonuje oceny ewentualnych uszkodzeń opakowania w momencie odbioru dostawy.

9. W przypadku niezgodności Kontrahent sporządza wraz z przewoźnikiem protokół różnic, który po jego podpisaniu przez Kontrahenta oraz przewoźnika stanowi podstawę do złożenia reklamacji.

VIII. Płatności

1. Płatności są realizowana w następujących formach:

a) przedpłata,

b) wpłata gotówkowa w kasie Komsa,

c) wpłata przy odbiorze dostawy (za pobraniem),

d) przelew

2. Forma płatności jest ustalana na początku współpracy, po dokonaniu rejestracji Kontrahenta w Komsa. W trakcie współpracy forma płatności może ulegać zmianie na wniosek Kontrahenta lub na podstawie indywidualnych decyzji Komsa.

3. Kontrahenci korzystający z limitu kredytowego mogą dokonywać płatności przelewem, z odroczonym terminem płatności. Szczegółowe zasady dotyczące płatności tego rodzaju są ustalane z Kontrahentem indywidualnie.

4. Kontrahenci nie korzystający z limitu kredytowego dokonują płatności w formie przedpłaty, za pobraniem lub gotówkowo.

5. Komsa wystawia Kontrahentom faktury VAT za zakupione towary. Źródłem danych Kontrahenta do wystawienia faktur oraz danych dotyczący miejsca dostawy są dokumenty rejestrowe i informacje z formularza rejestracyjnego, przekazane przez Kontrahenta podczas procesu rejestracji.

6. Faktury VAT wysyłane są razem z dostawą, mogą być również odebrane przez Kontrahenta osobiście lub wysłane listem poleconym pod wskazany do wysyłki adres.

7. Wraz z akceptacją warunków Regulaminu, Kontrahent upoważnia Komsa do wystawiania faktur bez podpisu Kontrahenta.

8. Komsa przysługuje prawo przeniesienia wierzytelności względem Kontrahenta na inną spółkę wchodzącą w skład Grupy Komsa (aetka Communication Center Sp. z o.o., w-support.pl Sp. z o.o.) bez uprzedniej zgody Kontrahenta, zgodnie z art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego. Każdej innej spółce z Grupy Komsa przysługuje prawo przeniesienie wierzytelności względem Kontrahenta na inną spółkę z Grupy Komsa bez uprzedniej zgody Kontrahenta, zgodnie z art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego.

IX. Gwarancja i reklamacje

1. Zasady i okres gwarancji na towary udostępnione w Sklepie określa karta gwarancyjna dołączona do produktu lub udostępniona na stronie internetowej producenta.

2. Obsługa gwarancyjna obejmuje naprawę lub wymianę towaru wg. zasad obowiązujących w Autoryzowanych Punktach Serwisowych każdego producenta.

Czas rozpatrywania reklamacji jest zgodny z zasadami obowiązującymi w Autoryzowanych Punktach Serwisowych każdego producenta .

4. Produkty wadliwe lub uszkodzone należy zgłosić telefonicznie pod nr +48 71 331 11 870 lub mailowo na adres serwis@komsa.pl.

5. Komsa zorganizuje odbiór uszkodzonych towarów, objętych gwarancją. Kontrahent zostanie poinformowany o czasie i miejscu odbioru towaru.

6. Po zakończeniu obsługi gwarancyjnej towar zostanie wysłany na adres Kontrahenta, za pośrednictwem firmy kurierskiej, na koszt KOMSA lub innego właściwego Autoryzowanego Centrum Serwisowego

7. Komsa nie odpowiada za wady mechaniczne dostarczanych towarów powstałe w trakcie transportu.

8. Odpowiedzialność Komsa z tytułu rękojmi określają Ogólne Warunki Umowy.

X. Ochrona tajemnicy handlowej

1. Kontrahent zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych, finansowych, organizacyjnych, technologicznych, ekonomicznych oraz innych informacji dotyczących Komsa, otrzymanych w trakcie współpracy, bez względu na formę ich przekazania, jeżeli informacje takie nie są udostępniane publicznie.

2. Powyższe nie dotyczy sytuacji gdy ujawnienie informacji następuje na żądanie upoważnionych organów państwowych, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. W takiej sytuacji Kontrahent jest zobowiązany poinformować Komsa o ujawnieniu informacji w ciągu 7 dni.

3. Obowiązek ten rozciąga się na cały okres trwania współpracy, jak również na okres 3 lat od jej zakończenia.

4. W przypadku naruszenia wskazanego w pkt. 1 obowiązku Komsa ma możliwość dochodzenia odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez bezprawne ujawnienie informacji poufnych.

X. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.06.2013 r.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres e-mail: sklep@ekomsa.pl. Komsa zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie Sklepu.

4. Administrator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody wynikłe z przestojów w realizacji Zamówień. W szczególności Komsa nie odpowiada za utracone korzyści Kontrahenta.

5. Kontrahenta obowiązują postanowienia Ogólnych Warunków Umów (OWU) dostępne na stronie www.ekomsa.pl, w zakresie w jakim postanowienia te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Przystąpienie do składania zamówień jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz OWU.

6. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów, ich strony będą starały się je rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia poddadzą je pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Komsa .

7. Wszelkie zapytania dotyczące korzystania ze Sklepu należy zgłaszać na adres mailowy: rejestracja@ekomsa.pl albo pod nr tel. + 48 71 33 11 874 lub + 48 71 33 11 513