Tryb offline

Regulamin internetowej platformy sprzedażowej B2B www.ekomsa.pl

 • 1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży towarów z kategorii elektroniki użytkowej, tj. GSM, telefonia stacjonarna, AGD, RTV, IT, FOTO, CB, sprzęt optyczny, za pośrednictwem internetowej platformy sprzedażowej B2B www.ekomsa.pl
 • 2. Przedsiębiorcą prowadzącym internetową platformę sprzedażową B2B www.ekomsa.pl jest KOMSA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Michalczyka 5, 53-633 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000003572, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 897-10-93-468, numer statystyczny REGON 930811320.

Wszelkie wyrazy bez względu na to czy zostały napisane wielką czy małą literą, zdefiniowane poniżej należy rozumieć w następujący sposób:

"Regulamin" - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu.

"Administrator" lub „KOMSA" - właściciel e-sklepu - KOMSA Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 61, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000003572

"Sklep" - internetowa platforma sprzedażowa B2B wraz ze wszystkimi jego elementami, zarządzany przez Administratora.

„Przedsiębiorca" - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, do której stosuje się przepisy o osobach prawnych, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

„Kontrahent" - Przedsiębiorca, który zarejestrował się w Sklepie i uzyskał indywidualny kod login oraz hasło. Kontrahentem może być tylko przedsiębiorca, zarejestrowany w Polsce.

„Pracownik podstawowy" - pracownik Kontrahenta, odpowiedzialny za udostępnianie indywidualnego kodu login oraz hasła innym pracownikom Kontrahenta.

„Zamówienie" - oferta zakupu produktów prezentowanych w Sklepie, złożona drogą internetową poprzez formularz dostępny na stronie Sklepu.

 • 1. Do korzystania ze Sklepu niezbedny jest dostep do Internetu oraz przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie:
 • a) Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE 8,
 • b) Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 4.0,
 • c) Google Chrome w wersji nie starszej niż 27,
 • d) Opera w wersji nie starszej niż 12.11.
 • 2. W celu dokonywania zakupów w Sklepie należy dokonać rejestracji w serwisie. W tym celu należy pobrać odpowiednie dokumenty dostępne na stronie www.ekomsa.pl, w tym formularz rejestracyjny.
 • 3. Kontrahenci już zarejestrowani w bazie Przedsiębiorców współpracujących z Komsa zobowiązani są pobrać formularz ze strony www.ekomsa.pl i odesłać uzupełniony formularz (czytelny skan dokumentu) drogą elektroniczną na adres: rejestracja@ekomsa.pl
 • 4. Przedsiębiorcy dotychczas nie zarejestrowani w bazie Komsa zobowiązani są do nadesłania drogą mailową, na adres: rejestracja@ekomsa.pl następujących dokumentów:
 • formularz rejestracyjny w Komsa (czytelny skan dokumentu);
 • formularz dostępu do eKomsa (czytelny skan dokumentu);
 • potwierdzoną przez urząd skarbowy deklarację VAT-7 lub VAT-7K złożoną za ostatni okres rozliczeniowy (czytelny skan dokumentu).
 • Jeśli podmiot gospodarczy nie został wpisany do bazy elektronicznego systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub bazy elektronicznego systemu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Komsa odmawia rejestracji Przedsiębiorcy w bazie Przedsiębiorców Komsa do czasu zamieszczania danych Przedsiębiorcy w bazie systemu CEIDG oraz GUS.
 • 5. Wszelkie dokumenty powinna podpisać osoba upoważniona do reprezentowania Kontrahenta oraz powinny zostać opatrzone pieczęcią firmową.
 • 6. W przypadku braku w formularzu koniecznych danych, Użytkownik zostanie poproszony o ich uzupełnienie.
 • 7. Po weryfikacji dokumentów przez Komsa, Użytkownikowi zostanie przekazany na adres mailowy indywidualny kod, login i hasło oraz nastąpi aktywacja konta.
 • 8. Komsa zastrzega sobie prawo do odmowy aktywowania konta Użytkownika bez podania przyczyny.
 • 9. Każdy z Kontrahentów jest uprawniony do dokonywania Zamówień jedynie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i zobowiązuje się nie udostępniać loginu i hasła innym podmiotom nieuprawnionym. W przypadku udostępnienia loginu i hasło podmiotom nieuprawnionym i wystąpienia z tego powodu po stronie Komsa szkody, Kontrahent będzie zobowiązany do jej naprawienia w całości.
 • 10. Kontrahent podaje dane Pracownika podstawowego, któremu przydzielone zostanie własne konto wraz z hasłem dostępu. Dalsze tworzenie kont wewnątrz firmy Kontrahenta leży po stronie Kontrahenta. Pracownik podstawowy będzie miał możliwość wydzielania kolejnych kont podległym sobie pracownikom.
 • 11. Kontrahent ponosi w całości odpowiedzialność za działania swoich pracowników oraz innych osób, którym udostępni hasło i login. Kontrahent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Komsa na piśmie o zmianie Pracownika podstawowego lub o ograniczeniu jego upoważnienia do działania w imieniu i na rzecz Kontrahenta. Zmiana Pracownika podstawowego jest skuteczna względem Komsa od następnego dnia roboczego po zgłoszeniu zmiany.
 • 12. Z zastrzeżeniem pkt. 14, każdy z Kontrahentów jest uprawniony do złożenia wniosku o udzielenie limitu kredytu kupieckiego po skutecznej rejestracji oraz, w szczególnych przypadkach, po zrealizowaniu co najmniej trzech Zamówień (transakcje gotówkowe lub przedpłaty), każda o wartości co najmniej 200 zł brutto w okresie ostatnich 12 miesięcy.
 • 13. Kontrahent, który nie przekazał Komsa potwierdzonej przez urząd skarbowy deklaracji VAT-7 lub VAT-7K złożonej za ostatni okres rozliczeniowy (czytelny skan dokumentu) nie ma prawa do ubiegania się o udzielenie limitu kredytu kupieckiego, o którym mowa w pkt. 13.
 • 14. Kwota przyznanego kredytu kupieckiego uzależniona jest od możliwości ubezpieczenia należności Kontrahenta przez ubezpieczyciela Komsa. Decyzje o przyznaniu kwoty limitu kredytowego oraz terminu płatności potwierdza dział controlingu Komsa. W celu uzyskania informacji o prawie do korzystania z kredytu kupieckiego należy skontaktować się ze swoim opiekunem handlowym.
 • 15. Komsa zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia limitu kredytowego oraz do jednostronnej zmiany jego wysokości bez podania przyczyny.
 • 16. Komsa zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Kontrahenta, który nie przestrzega Regulaminu lub Ogólnych Warunków Umów (OWU) dostępnych na stronie internetowej www.ekomsa.pl.
 • 17. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 17 powyżej, Kontrahent zostanie poinformowany przez Administratora o groźbie zablokowania konta i o terminie do podjęcia działań umożliwiających uniknięcie blokady. Po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu konto zostanie zablokowane.
 • 18. Kontrahent może odzyskać dostęp do konta, jeśli zacznie ponownie przestrzegać postanowień Regulaminu i Ogólnych Warunków Umów (OWU) i zwróci się do Administratora z wnioskiem o przywrócenie dostępu.
 • Decyzja o przywróceniu dostępu należy wyłącznie do Administratora, niezależnie od spełnienia przez Kontrahenta ww. warunków.

 • "Regulamin" - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu.
 • "Administrator" lub „KOMSA" - właściciel e-sklepu - KOMSA Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 61, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000003572
 • "Sklep" - internetowa platforma sprzedażowa B2B wraz ze wszystkimi jego elementami, zarządzany przez Administratora.
 • „Przedsiębiorca" - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, do której stosuje się przepisy o osobach prawnych, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 • "Użytkownik" - osoba fizyczna, która korzysta ze Sklepu, przegląda jego zawartość.

 • 1. Zamówienia mogą składać wyłącznie zarejestrowani Kontrahenci.
 • 2. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość oraz treść przesłanego Zamówienia.
 • 3. Zamówienia mogą być przyjmowane przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
 • 4. Kontrahent składa Zamówienie poprzez elektroniczne wysłanie do Komsa zestawienia wybranych produktów, po wypełnieniu formularza Zamówień dostępnego na stronie Sklepu.
 • 5. Kontrahent wskazuje w formularzu Zamówienia adres dostawy zamówionych produktów. KOMSA nie weryfikuje poprawności wskazanego adresu. Wszelkie koszty związane z podaniem nieprawidłowego adresu dostawy bądź nieodebraniem przesyłki pod wskazanym adresem ponosi wyłącznie Kontrahent.
 • 6. Po złożeniu Zamówienia Kontrahent otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia, a następnie potwierdzenie przyjęcia lub odrzucenia Zamówienia, na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym. Otrzymane przez Komsa Zamówienie jest wiążące dla Kontrahenta i zostaje przekazane do realizacji.
 • 7. Zamówienia potwierdzone do realizacji do godziny 15.00 są realizowane tego samego dnia, potwierdzone po godzinie 15 - mogą być realizowane w następnym dniu roboczym.
 • 8. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia Zamówienia w ciągu 48 h, Zamówienie uważa się za odrzucone, o czym Kontrahent zostanie niezwłocznie poinformowany.
 • 9. W przypadku płatności w formie przedpłaty Zamówienie będzie zrealizowane po zarejestrowaniu przez Komsa zapłaty za całość Zamówienia.
 • 10. Komsa zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności po stronie Komsa, co może nastąpić w szczególności w przypadku wystąpienia przeterminowanych zobowiązań Kontrahenta, przekroczonej kwoty limitu kredytu lub braku limitu kredytu. Kontrahent zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Zamówienia.
 • 1. Jeżeli łączna wartość produktów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą VAT tj.: komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy, telefony komórkowe, w tym smartfony, konsole do gier wideo (stosowane z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów, w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te produkty przekracza kwotę 20 000 zł netto, do ich nabycia nie stosuje się Regulaminu. Ich nabycie może nastąpić pomiędzy Komsa, a Kontrahentem na odrębnie, pisemnie ustalonych przez strony zasadach, w szczególności z uwzględnieniem przewidzianej Ustawą VAT zasady odwrotnego obciążenia VAT, o ile ma zastosowanie wobec Kontrahenta zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • 2. Za jednolitą gospodarczo transakcję w rozumieniu Ustawy VAT uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw produktów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych Zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy. Za jednolitą gospodarczo transakcję, uznaje się również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie produktami wymienionymi w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT.
 • 3. Kontrahent po złożeniu Zamówienia, w przypadku jeśli dotyczą one produktów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, których wartość przekracza kwotę 20 000 zł netto nie otrzymuje odpowiednio wiadomości e-mail, o których mowa w V.6. Umowa sprzedaży nie jest zawierana. Po złożeniu Zamówienia z Kontrahentem skontaktuje się pracownik Komsa w celu ustalenia warunków realizacji Zamówienia, w tym czy Zamówienie Kontrahenta podlega zasadzie odwrotnego obciążenia VAT. Zapłata należności z tytułu sprzedaży produktów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, których wartość przekracza kwotę 20 000 zł netto nastąpić może wyłącznie z rachunku płatniczego Kontrahenta, który umożliwia Komsa identyfikację składającego zlecenie płatnicze.
 • 4. W przypadkach umów sprzedaży, w ramach których występuje jedna lub więcej dostaw produktów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych Zamówień, Kontrahent zobowiązany jest do przyjęcia i podpisania wystawionych przez Komsa odpowiednich dokumentów księgowych w celu dopełnienia zobowiązań, przewidzianych procedurą odwrotne obciążenie VAT, o których mowa w Ustawie VAT.
 • 5. W przypadku, gdy Kontrahent składając Zamówienie w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, w rozumieniu Ustawy VAT, której wartość przekracza kwotę 20 000 zł netto, zapłaci cenę produktu wymienionego w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT, korzystając z udostępnionych w Sklepie form płatności, uiszczona kwota zostanie rozliczona na poczet transakcji podlegającej zasadzie odwrotnego obciążenia VAT, realizowanej na warunkach uzgodnionych z pracownikiem Komsa, a ewentualna nadwyżka zostanie zwrócona Kontrahentowi na rachunek bankowy wskazany przez Kontrahenta pracownikowi Komsa. W przypadku gdy Kontrahent nie zdecyduje się na zrealizowanie transakcji na warunkach określonych przez pracownika Komsa, zostanie mu zwrócona cała kwota zapłacona Komsaw trakcie składania Zamówienia.
 • 1. Dostawa jest realizowana na adres wskazany w formularzu Zamówienia.
 • 2. Dostawy mogą być realizowane przez firmy kurierskie wybrane przez Komsa w godzinach od 8 do 18. Kontrahent jest zobowiązany do zapewnienia obecności osoby upoważnionej do odbioru dostawy w podanych godzinach.
 • 3. Koszty dostawy ponosi Kontrahent.
 • 4. Koszt dostawy obejmują:
 • a) dla Kontrahentów nie uczestniczących w Programie partnerskim aetka:
 • - przy wartości Zamówienia powyżej 2.000,00 zł netto - 5,00 zł netto za paczkę,
 • - przy wartości Zamówienie poniżej 2.000,00 zł netto- 14,00 zł netto za paczkę.
 • b) dla Kontrahentów uczestniczących w Programie partnerskim aetka:
 • - przy wartości Zamówienia powyżej 2.000,00 zł netto- 2,50 zł netto za paczkę,
 • ­­- przy wartości Zamówienia poniżej 2.000,00 zł netto- 7,00zł netto za paczkę.
 • 5. Koszt przesyłki jest wyodrębniony w osobnej pozycji na fakturze VAT.
 • 6. Kontrahent zobowiązany jest do odbioru towaru oraz do dokonania zapłaty za towar kurierowi w przypadku wyboru opcji płatności „za pobraniem".
 • 7. Potwierdzeniem odbioru towaru jest podpis upoważnionego przez Kontrahenta pracownika, na fakturze VAT lub dokumencie WZ, lub dowód dostarczenia towaru przez Komsa przewoźnikowi.
 • 8. Kontrahent przeprowadza kontrolę zgodności dostarczonego towaru z dokumentem WZ Komsa oraz dokonuje oceny ewentualnych uszkodzeń opakowania w momencie odbioru dostawy.
 • 9. W przypadku niezgodności Kontrahent sporządza wraz z przewoźnikiem protokół różnic, który po jego podpisaniu przez Kontrahenta oraz przewoźnika stanowi podstawę do złożenia reklamacji.
 • 1. Płatności są realizowana w następujących formach:
 • a) przedpłata,/li>
 • b) wpłata gotówkowa w kasie Komsa.
 • c) wpłata przy odbiorze dostawy (za pobraniem),
 • d) przelew/li>
 • 2. Forma płatności jest ustalana na początku współpracy, po dokonaniu rejestracji Kontrahenta w Komsa. W trakcie współpracy forma płatności może ulegać zmianie na wniosek Kontrahenta lub na podstawie indywidualnych decyzji Komsa.
 • 3. Kontrahenci korzystający z limitu kredytowego mogą dokonywać płatności przelewem, z odroczonym terminem płatności. Szczegółowe zasady dotyczące płatności tego rodzaju są ustalane z Kontrahentem indywidualnie.
 • 4. Kontrahenci nie korzystający z limitu kredytowego dokonują płatności w formie przedpłaty, za pobraniem lub gotówkowo.
 • 5. Komsa wystawia Kontrahentom faktury VAT za zakupione towary. Źródłem danych Kontrahenta do wystawienia faktur oraz danych dotyczący miejsca dostawy są dokumenty rejestrowe i informacje z formularza rejestracyjnego, przekazane przez Kontrahenta podczas procesu rejestracji.
 • 6. Faktury VAT wysyłane są razem z dostawą, mogą być również odebrane przez Kontrahenta osobiście lub wysłane listem poleconym pod wskazany do wysyłki adres.
 • 7. Wraz z akceptacją warunków Regulaminu, Kontrahent upoważnia Komsa do wystawiania faktur bez podpisu Kontrahenta.
 • 8. Komsa przysługuje prawo przeniesienia wierzytelności względem Kontrahenta na inną spółkę wchodzącą w skład Grupy Komsa (aetka Communication Center Sp. z o.o., w-support.pl Sp. z o.o.) bez uprzedniej zgody Kontrahenta, zgodnie z art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego. Każdej innej spółce z Grupy Komsa przysługuje prawo przeniesienie wierzytelności względem Kontrahenta na inną spółkę z Grupy Komsa bez uprzedniej zgody Kontrahenta, zgodnie z art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego.
 • 1. Zasady i okres gwarancji na towary udostępnione w Sklepie określa karta gwarancyjna dołączona do produktu lub udostępniona na stronie internetowej producenta.
 • 2. Obsługa gwarancyjna obejmuje naprawę lub wymianę towaru wg. zasad obowiązujących w Autoryzowanych Punktach Serwisowych każdego producenta.
 • 3. Czas rozpatrywania reklamacji jest zgodny z zasadami obowiązującymi w Autoryzowanych Punktach Serwisowych każdego producenta.
 • 4. Produkty wadliwe lub uszkodzone należy zgłosić telefonicznie pod nr +48 71 331 11 870 lub mailowo na adres serwis@komsa.pl.
 • 5. Komsa zorganizuje odbiór uszkodzonych towarów, objętych gwarancją. Kontrahent zostanie poinformowany o czasie i miejscu odbioru towaru.
 • 6. Po zakończeniu obsługi gwarancyjnej towar zostanie wysłany na adres Kontrahenta, za pośrednictwem firmy kurierskiej, na koszt KOMSA lub innego właściwego Autoryzowanego Centrum Serwisowego.
 • 7. Komsa nie odpowiada za wady mechaniczne dostarczanych towarów powstałe w trakcie transportu.
 • 8. Odpowiedzialność Komsa z tytułu rękojmi określają Ogólne Warunki Umowy.
 • 1. Kontrahent zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych, finansowych, organizacyjnych, technologicznych, ekonomicznych oraz innych informacji dotyczących Komsa, otrzymanych w trakcie współpracy, bez względu na formę ich przekazania, jeżeli informacje takie nie są udostępniane publicznie.
 • 2. Powyższe nie dotyczy sytuacji gdy ujawnienie informacji następuje na żądanie upoważnionych organów państwowych, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. W takiej sytuacji Kontrahent jest zobowiązany poinformować Komsa o ujawnieniu informacji w ciągu 7 dni.
 • 3. Obowiązek ten rozciąga się na cały okres trwania współpracy, jak również na okres 3 lat od jej zakończenia.
 • 4. W przypadku naruszenia wskazanego w pkt. 1 obowiązku Komsa ma możliwość dochodzenia odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez bezprawne ujawnienie informacji poufnych.
 • 1. [ADMINISTRATOR] Administratorem danych osobowych KONTRAHENTA (tj. podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest KOMSA Polska SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - zwana dalej „KOMSA", ul. Michalczyka 5, 53-633 Wrocław, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000003572, kapitał zakładowy: 1.000.000. zł (w całości opłacony), NIP: 8971093468, REGON 930811320.
 • 2. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO"), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 poz. 1219).
 • 3. [PODSTAWY PRZETWARZANIA] Dane wymienione w §9 ust. 5 KOMSA przetwarza w oparciu o odpowiednie podstawy prawne. Zgodnie z art. 6 RODO, przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem gdy:
 • a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych - art. 6 ust. 1 pkt a) RODO,
 • b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,
 • c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (KOMSA Polska Sp. z o. o.) - art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,
 • d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
 • 4. [CELE PRZETWARZANIA] W oparciu o wymienione podstawy przetwarzania danych osobowych, KOMSA mając na uwadze charakter swojej działalności, przetwarza dane w następujących celach:
 • a) zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia oferowanych dla KONTRAHENTA przez nas usług, a w szczególności realizowania wysyłek zamówionych towarów, realizacji płatności i obsługi reklamacyjnej,
 • b) marketingowo-handlowych związanych z naszą ofertą, w tym do informowania mailowo i telefonicznie o wydarzeniach, materiałach, promocjach i ofertach KOMSA - w przypadku udzielenia na te usługi odrębnych zgód,
 • c) dalszego kontaktu z KONTRAHENTEM za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonu,
 • d) wskazanych w udzielonej KOMSA zgodzie,
 • e) realizacji obowiązków nałożonych na KOMSA przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym obowiązków podatkowych,
 • f) dochodzenia roszczeń i obrony swoich interesów,
 • g) weryfikacji wiarygodności płatniczej KONTRAHENTA oraz zdolności kredytowej w razie udzielania limitu kredytowego,
 • h) zapewnienia bezpieczeństwa z zakresu IT,
 • i) wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
 • j) tworzenia zestawień analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne KOMSA, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych,
 • k) administracyjnych w ramach grupy przedsiębiorstw, do których należy KOMSA,
 • l) badania satysfakcji KONTRAHENTA i polepszania naszych usług,
 • m) realizowania innych prawnie uzasadnionych interesów KOMSA wynikających z konieczności prowadzenia współpracy handlowej.
 • 5. KOMSA przetwarza dane osobowe po bezpośrednim powierzeniu ich Administratorowi przez KONTRAHENTA w oparciu o wymienione w Regulaminie podstawy prawne oraz zgodnie z wyszczególnionymi celami. W szczególności są to:
 • a) imię i nazwisko,
 • b) adres korespondencyjny,
 • c) numer telefonu,
 • d) adres e-mail,
 • e) informacje zawarte w logach systemowych - w celach technicznych i statystycznych,
 • f) nr klienta.
 • 6. [ODBIORCY DANYCH] Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom świadczącym dla KOMSA usługi związane z realizacją oznaczonych celów, w tym podwykonawcom czy przedsiębiorstwom grupy kapitałowej KOMSA, której schemat organizacyjny znajduje się na naszej stronie internetowej pod adresem: http://www.komsa.pl/firma/grupa-komsa-b/
 • 7. Dostęp do danych osobowych KONTRAHENTA będą miały wyłącznie osoby wykonujące zadania związane z procesami handlowo-marketingowymi czy informatycznymi oraz nasi partnerzy handlowi w zakresie oferty produktów, jak również podmioty świadczące na rzecz KOMSA usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową.
 • 8. Dane osobowe KONTRAHENTA mogą być udostępniane także organom władzy publicznej (sądom, organom ścigania, organom podatkowym), w przypadku gdy jest to niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej.
 • 9. Dane osobowe KONTRAHENTÓW mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W takim przypadku dbamy o poufność przekazywanych danych oraz o to, aby przekazywać wyłącznie dane niezbędne do realizacji zadań związanych z wykonaniem umowy oraz w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.
 • 10. [OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH] Powierzone nam dane osobowe, zgodnie z zasadami legalności, minimalizmu i rozliczalności będą przetwarzane przez czas trwania umowy, przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez czas w którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakładają na KOMSA taki obowiązek. Dane osobowe KONTRAHENTA będą przetwarzane również do momentu cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody.
 • 11. [KATALOG UPRAWNIEŃ] W związku z przetwarzaniem przez KOMSA danych osobowych KONTRAHENTA, KONTRAHENTOWI przysługuje szereg uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO, w tym uprawnień takich jak:
 • prawo do żądania od KOMSA dostępu do danych osobowych powierzonych KOMSA,
 • prawo do sprostowania danych osobowych, które dotyczą KONTRAHENTA,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych ( „prawo do bycia zapomnianym") - jeśli nie występują już podstawy prawne do ich przetwarzania,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych przez KOMSA tylko do określonych celów,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - prawo to ma na celu umożliwienia zaprzestania przetwarzania danych KONTRAHENTA,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którego pozycja ustrojowa wynika z obowiązującej ustawy normującej ochronę danych osobowych.
 • 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i KONTRAHENT nie jest zobowiązany do ich podania, jednak brak możliwości przetwarzania danych KONTRAHENTA przez KOMSA, może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy czy stać na przeszkodzie w korzystaniu z naszych usług, w tym serwisów internetowych prowadzonych przez spółki z Grupy KOMSA. W przypadku niepodania danych osobowych niemożliwym będzie również otrzymywanie informacji o promocjach czy ofertach specjalnych.
 • 13. Podkreślamy również, że dane osobowe KONTRAHENTA są u nas bezpieczne, a zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych - zgodnie z zasadą dobrowolności - KONTRAHENT może wycofać w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. KOMSA zaznacza, że stosuje odpowiednie środki organizacyjne oraz techniczne w zakresie ochrony danych KONTRAHENTA, a powierzone dane przetwarza wyłącznie w czasie niezbędnym do osiągnięcia określonych powyżej celów lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 • 14. Bezpieczeństwo danych osobowych KONTRAHENTA jest dla nas kwestią niezwykle istotną, stąd w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: iod@KOMSA.pl lub pisemnie pod adresem KOMSA Polska Sp. z o. o., ul/ Michalczyka 5, 53-633 Wrocław.
 • 15. Strona eKOMSA korzysta z plików cookies, aby dostosować treść do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników. Więcej informacji na temat polityki cookies można znaleźć w zakładce „POLITYKA PLIKÓW COOKIES".
 • 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2019 r.
 • 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 • 3. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres e-mail: sklep@ekomsa.pl. Komsa zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie Sklepu.
 • 4. Administrator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody wynikłe z przestojów w realizacji Zamówień. W szczególności Komsa nie odpowiada za utracone korzyści Kontrahenta.
 • 5. Kontrahenta obowiązują postanowienia Ogólnych Warunków Umów (OWU) dostępne na stronie www.ekomsa.pl, w zakresie w jakim postanowienia te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Przystąpienie do składania zamówień jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz OWU.
 • 6. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów, ich strony będą starały się je rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia poddadzą je pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Komsa .
 • 7. Wszelkie zapytania dotyczące korzystania ze Sklepu należy zgłaszać na adres mailowy: rejestracja@ekomsa.pl albo pod nr tel. + 48 511 031 027
cookie

Używamy ciasteczek, dzięki którym strona działa poprawnie.